HOA Kỳ ủNG Hộ VIệT NAM VữNG MạNH, độC LậP, THịNH VượNG

Ông Robert O’Brien Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng, mong muốn Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực. © Tiền Phong Tiền Phong Đại tướng Ngô Xuân Lịch ...